17 Temmuz 2015

Kaplama


Kaplama

sanki bir gül  e  dön
üş  müş  göl  gen
sanki bir gül e kan
vermişsin dest dest e
yap  yap rak larında
ki süt  tap tap taze
doku z can vermiş
kır  kır  mızı  ya ha
-fi  sanki bir gül  e
annelik etmişsin
çöl! tebdil i kıyafet
gezer mavi gülde kav
i sanki göğe bir gülde
diz  çöktürmüşsün
parmağına ba tan
bir diken: im  sadece
bir diken! tırnağın-
ı  bir  bal  bal ta  gibi
vurmuşsun bir kez
tam kök  üne kal!
kal  kalbimin. zahir
bir dikenim sadece
çürük bir  diş  gibi
salla  salla n tı da
koptu  kopacak
kıyamet  gülde!

   ( haziran, 2015 )


Resim: Joan Miró, Woman, 1934


08 Mayıs 2015

FitilFitil

acz im le çim çim mek
için mi  bu kum bu zak                           
zak kum dan  pey  pey
-dahlanmış  hiç:  ç ö l !
bu  kesr  kesr  etle  per-
dahlanmış  mu  salla /  
bu  kan  bu  şer  bet
tezkiye si mi ölümün
kösn  ü!  boynuma
dolanmış  kuşu  n
yumuş ak karn ı sıcak
soluğ u tabut um un
her  gül / bir tülbent
gibi bağlanmış gayba
ve çözülen bir kalb buz
gibi  bırakılmış ezelde
etime bu âmâ bıçak
bu melun diken bu
bu  kerih gurb gurb et
zahir! -e bir peçe gibi
her  mezar  taşın da
adım:  müp mülevves
bir sütre gibi dikilmiş
aşka/ dudağında ki kor
-la  korla! gayyamın
derindi r susuzluğu
ve soğukluğu etim in
çak!  çak!  mak  göz
-lerindeki  masun kav
kav la! ha şir  ha şir
dök! dök!-ülen seyyiat
bağlamış  beni  arza
çöz  artık  dil  in deki
-dil bir in mücrime-
zulm et!  zulm et!
büyüyen od la
odla! mütemadiyen
boğ um  boğ um 
bir yazgı etimde ki
gömlek  ateş  ten
bir tahat tur liba sı
har har im bir melce
muhkem bir nazar
bakışlarında. reş ha
reş ha büyü! -yen
tuf  tuf  an hangi
kayanın fezeyan ı
haşyet haşyet kabuk
bağlamış yarası :
bakara,74/ bakara,74
kışır  kışır  soyulan
etimdeki bu inkisar
hangi nisyan tövbem
-den sadır  olan fitne
beni göğe ilka h ilka h
edecek rüzgar senin
mi yüzünden neşe t
edecek/ aynamda su
-dur eden suret kemter
nakıs bir göbek bağı
bir rabıta yakaza oduma
durma tutuştur adını
çünkü adın ölüme inkıta!


(nisan, 2015)

Resim: Joan Miró, Ladders Cross the Blue Sky in a Wheel of Fire, 195315 Mart 2015

Mask

 •      Mask

  bir tabur e bir sicim yeter
  ısıt!-maya bu donmuş et i-
  m: i çirkin! ört çirkin ört!
  -sün sesin çı plaklığım ı
  ham urunla la mı yoğruldu
  bu bungun çöl! düşüşüm  e
  bir  hüccet mi  e!-tindeki har
  ha sis bir tabut  a mülteci d
  -ir çünkü bütün sefih ruhlar
  korkma! bu mısralar ferih!
  bu mısralar ferih musalla lar
  aşka. ve rak rak ik bir nisyan
  her ölüm/ diz dize. bir sehiv
  secdesi  gibi  toprağa akmak
  kıyam değil bu: adına dalgınlık!
  her şirk  muhayyer bir tövbe
  tövbe! niçin sonsuz bir kış gibi
  kefen im inim inim hep bal
  -konunda kaskatı bir kor kuluk
  mu  yazgı! m  bırak  bırak tes-
  kin  etsin  yüzün. bir meleğin
  sakarlığı  değildir çünkü ölüm
  gabya düşen bir asit şişesi
  -dir  her tabut/ paramparça
  bir cam buzlu gök! tuzla buz
  günahlarımın peydahladığı
  putlar! söyle eri  tir  tir  mi
  cesedim arzın tamah tamah
  şehvetini. adına  dalgınlık!
  tövbelerden tezellül bu vecih
  tövbelerden intişar bu tuğyan
  bu seyyiat tövbelerden feveran
  hep tövbelerden yorgun beşuş
  hep tövbelerden mahçup zebun
  bu kupkuru  bal  bal  çık dilim-
  den dökülen bütün yakarışlar!
  -ım  neden neden müptela hep
  vakitsiz  inkırazlara.  nasuh
  değil mi çıktığım bu gurbet
  haris bir nifak bana aynada
  -ki  suretim.  s  oluk  soluk-
  landığım  menziller hep  batıl!
  bırak teskin etsin yüzün bırak
  etimde cevelan eden bu od u
  sureta bir keffaret çünkü şiir

  (mart, 2015)

  Resim: Joan Miró, Man and Woman, 1925

16 Ocak 2015

Küpe


Küpe

I
sana  şiir  yazsam
kör  el !- ir  mi bıçağın
etime  bıraktığın  ateş
yüz  tutar  mı  ölüme
harlanır  mı  dudakların
da kanı çekilmiş bir gül!
rüzgara bırakır mı
utancını/ ki  yanakların
-da  sunaklar  al! al!
dediğin o tahassür
için mi söyle ! batınım
kaç  tabutun  külleri
bakışlarında  yaktığın
kesretin  gömleğinden
kaç  çöl çıkar: bu aşka

II
söyle! nereden neşe  t  
ediyor  yüzün nerede
bitiyor s öyle bu uhrevi
uhrev i esen çöl-
deki  gayb  gayb oluş!
gözlerinde  bu usul
usul a  kan a  kan ırmak
bu  nakıs  nakıs  titreyen
gül- hangi hüzne dök!
-ülüyor ağzın da kader-
ime açılan bir kalem  gibi
çiz hadi çiz! gurbet imi-n
hudutlarını  ve  bana
yepyeni bir gelecek yaz
sana inen apak bir sahife-
dir çünkü  aşk! yırt at yırt
at! bu şiir müsveddelerini 
sevgilim  bana beni  
cennetinden kovdurtma!-
yacak  şeyler  söylet!

(ekim-kasım, 2014)


Resim: Woman and Bird in the Night, Joan Miró.


02 Haziran 2014

Yama

Yama

ölüm e  d ol ölüm e  
dol!  ölüme  dola! ş u 
necis şu  ş  aki şu f
-ena  z  ahirin i dola!  
kefe ne  dol  a!-mak  
ram  dolamak  ramak
ram ak şu h eti/ gayba 
çözül!-en  ağdal ağdal ı
bir ur  bir urg an/ çöz!
-ülen buruş bu ruş kav   
kav i bir  ful ful ar  
değil mi-ş  aşk/ çünkü   
patt pattadak şşşşşşark!  
diye bir ses  tir  tir    
her  ölüm.  bozar sur 
sur- etlerdeki kalb kalb  
cennetlerin  sükutun 
boynun a sık ı sıkı dola!
-dığın köh köh ne batı.n 
da  zan! -ma  aşk ı sen
mütemadiyen  ölüm  ser! 
ferş ferş  gurb gurb et
-ime  ölüm  ser! -um  bu
m-ecal siz kuru toprağ 
ölüm h avf  h avf  büyü
-yen reca bu d-ermansız 
asr  asr-a gül! ü m ser   
m ser ölüm-ü  me  ve    
yum  be! denin i hafi   
hafi f cesetini aşka y
-um! beslesin etin gaybı 
lok- ma  lok ma  löp l
-öp  şehvet ten münez-
zeh bir çürüyüştü  r  
her inziva: yüzün! ve 
arz ar z rutub rutub et  
-li tabu t umuz niçin k
-üflü bu zahir e bakan et
bir naftalin  g-ibi ölüm
gibi sen gibi sır gibi ayn  
-a  sen  yine de çöz!-me 
f-ücur  fücur çöz!-ülen s
açların-dır gün gün ahın 
boyn u na  sar!-ma beni 
diline  dola-ma! çünkü n
-akıs n akıs  tır bütün n 
 akar  atlar bu şark!  
bu mu bu  mu  vak  vak-  
kat şark ı da.n azar n-   
azar  kıs  kıs tır ma!
 kalb tabut un a  beni
boynuna sıkı sıkı dola! 
bari sen  çöz me şu k-
adim k  adim   düğ üm 
düğ üm  ete sap sap lan
mış  acı mı: Yûsuf,28
Yûsuf, 28/ kuyusun da
büyüsün de tevbe  m  b
-enim  bu tevbe benim
çürük ipim  göğe . al dik  
al   sen  dik  boynundaki
hiçlikle  kapa  çenemi

(haziran, 2014)Resim: Joan Miró


25 Nisan 2014

Astar Astar

ö lümün  azığı  mı  y-
üzüm  salkı  salkı  m  
od  a  od  a gurb  et   
pardon! sen in! yüzün
bu.  topra ğ  a hasr  
hasr  et  ve  ölüm  e
ger : i li bir ger gef  
-tir salsal’. -le aranda
İp ince. ince işle! haşr   
haşr  e  bir  n  isyan  
çünkü  kösnün: o k up
kuru çam-ur da ki  har
-ar  et/ gör artık! gafl 
gafl et eriyen bir bu z 
parçası g ibi. aln  ıma  
sen mi koydun bu kalb
cinn eti çek! elini lan-
etli şiir im den. fell ik  
fell ik  ara! dığı n hang-
i  sayf a mazi de açık 
kalan.bir cilt siz kapa k  
mı  ö lüme lüme  yüzün!
-deki o tan ımsız  havf  
hang i hiç  ten iktiba s
söyle! bu  boş boş bakan 
tabut senin mi benim mi 
gurb gurb etim e ayraç
bana uza! t tığ ın bu 
şaki el arsız dil er-  
geç  kesilecek şu h  
şuh kah kah  aların
ne  olur  çağır ma! be
-ni de m ayın  tarlana
çünkü öl!  üm  zapt 
ölüm  z  apturapt  
altında et /-in! ölüm 
rap  t rapt gömü l-
mek  aşka  ve  kün  
hüne  var! mak şehv
-etin  ve  acının kef
areti bir her cümer- 
ç  ve   toprağın tap t-
aze  di ma  ğında parç
-alanış: ölüm! en kavi 
rabıta  aldanışa. gör!
hazza  ikram  e  dilen 
kör  pe   bir  zakkum  
bu  arz: hiç / korkma ! 
sen  de  tat:  nedamet 
senin  de  üzerinde p
-aklanacağın  lahut   
mu  salla.  ve  tevbe
hep  mükerrer bir nüs
- ha gabya : hep mah
cup  bir  arzuhal.ve 
cüret kar bir  nazar  
hala. na kıs  na kıs  
da ol sa cenette değ!
-meyecek mi  hiçççç
gözlerin: Mu’minûn,99-
Mu’minûn, 100 /. kez
ayn ı muvakkat istiğfar
ve  hep  aynı  acz. de  
gözlerin. niçin  hep 
kaçamak  bir  fakr 
eteklerinde hala fütur 
fütur suz ca çöle 
savur  savurduğun
hangi günahın külleri
bu   böyle! od’ un u
kendin  taşı beni kar!
beni karıştırma! aşka.


(Nisan, 2014)


Resim: Joan Miró, Wood and Metal, 1930